6 czerwca 2023

Ile razy robić pomiar czynników szkodliwych?

Ile razy robić pomiar czynników szkodliwych?

Poszczególne zawody, wykonywane są w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia. Chodzi o pracowników laboratoriów chemicznych oraz fizycznych, ale także pracowników branży budowlanej są narażeni, przede wszystkim na pracę w hałasie, zimnie i pyłach.
Do pracodawcy, należy obowiązek robienia badań oraz pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. Jak często musi je robić?

Które czynniki podlegają badaniu

Pracodawca, musi przeprowadzać takie badania, tylko w certyfikowanych laboratoriach. Zobowiązują go do tego przepisy prawa, a dokładniej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. z 2011 r., nr 33, poz. 166).

Badania, bazują na ustaleniu podłoża emisji szkodliwych czynników oraz warunków, w których wykonywana jest praca, które oddziaływują na poziom stężeń lub natężeń tych czynników, z uwzględnieniem:

 • formą czynników oraz ich właściwości,
  procesów technologicznych i ich parametrów,
 • zaopatrzenia technicznego, w tym maszyn, urządzeń, instalacji i narzędzi, które mogą być źródłem emisji czynników,
 • schematu pracy i sposobu jej wykonywania
 • rzeczywistego czasu narażenia na działanie szkodliwych czynników

Typy szkodliwych czynników:

 • chemiczny,
 • o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • płyn zawierający azbest
 • promieniowanie optyczne nielaserowe
 • promieniowanie laserowe
 • promieniowanie elektromagnetyczne
 • mikroklimat zimny lub gorący
 • hałas ultradźwiękowy, drgania mechaniczne

Kto robi badania i pomiary?

Badania oraz pomiary, wykonywane są przez laboratoria, które posiadają w tym zakresie akredytację. W przypadku, gdy takich laboratoriów brak, badania oraz pomiary wykonują:

laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych
laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej
laboratoria prowadzone przez jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne

Badania oraz pomiary czynników szkodliwych, wykonywane są zgodnie z metodami, które określone są w Polskich Normach.

Efekty badań oraz pomiarów

Pracodawca trzyma je przez 3 lata, od daty ich zrobienia. Pracodawca, musi poinformować pracowników o przebiegu oraz wynikach badań. Pracodawca na bieżąco prowadzi rejestr szkodliwych czynników, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu.

Pracodawca, na bieżąco wpisuje wyniki badań do karty. Gdy zakład pracy zostaje zamknięty, pracodawca oddaje kartę oraz rejestr właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.